Közbeszerzés

Közbeszerzési hirdetmény


Hirdetmény
2010 / 78
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai
Alapítvány

Kismaros
Építési beruházás
Tárgyalásos
az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
45210000-2;45111100-9;45212413-4;45261000-4;
45262210-6;45262300-4;45262522-6;45262650-2;
45310000-3;45331000-6;45332200-5;45400000-1
2010/07/09/
18747/2010
2010/08/03/
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Környezetvédelem Egyéb alapítvány
A Magosfa Alapítvány börzsönyligeti erdei iskolájának fejlesztése
Tartalom letöltése PDF-ben

Tartalom:

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Postai cím: Horváth M. u. 7/b.
Város/Község: Vác
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kelemen Zoltán
Telefon: 00 36 27 501 530
E-mail: magosfa@magosfa.hu
Fax: 00 36 27 501 532
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magosfa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] x
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
xKörnyezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): alapítvány
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Magosfa Alapítvány börzsönyligeti erdei iskolájának fejlesztése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Kismaros
NUTS-kód HU1
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés kivitelezésre, a befejezés időpontjára prognosztizált átalányáron történő elszámolással
Tárgya: A Magosfa Alapítvány börzsönyligeti erdei iskolájának a fejlesztése, mely a Kismaros, Láng utca 4. és Ibolya utca 9. szám alatti, egymással szomszédos ingatlanon található.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)


Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45111100-9
45212413-4
45261000-4
45262210-6
45262300-4
45262522-6
45262650-2
45310000-3
45331000-6
45332200-5
45400000-1

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A Kismaros Ibolya utca 9. szám és a Láng utca 4. szám alatti ingatlanon Erdei iskola kialakítása, részben a már meglevő épületek felújításával, bővítésével illetve új épület megépítésével.
1.) Meglevő Főépület (üdülőépület) átalakítása a Láng utca 4. szám alatti telken (hrsz: 3032), az erdei iskola részére melegítő konyha, ebédlő, fürdő blokkok és az iroda helyének biztosítása érdekében.
Pinceszint területe: 22, 64 m2
Földszint: 91,99 m2
Emelet: 58,25 m2
Elvégzendő munkák:
- bontási munkák
- pinceszinti munkákhoz csömöszölt beton sávalap készítése
- talajnedvesség és üzemi víz elleni szigetelés
- új vasbeton födém kialakítása
- részlegesen új tetőszerkezet és héjalás kialakítása
- külső fal hőszigetelése
- nyílászárók cseréje
- telken belüli vízellátás-csatornázás, fűtésszerelés
- elektromos szerelési munkák
- gyengeáramú szerelés
- konyhatechnológia kialakításához a csatlakozási pontok kiépítése, konyhatechnológiai berendezések nélkül
- kertrendezési munkák, mely alapvetően járdaépítési munkát jelent.
Az építési engedély száma: 6761-12/2009, és 5184-2/2010, mely a dokumentáció része.
2.) Új Foglalkoztató épület megépítése (Hrsz.: 3030), mely egy szabadon álló, 2,98 m építménymagasságú, nettó 131 m2 alapterületű, magastetős épület, építési engedély száma:6762/11-2009.
3.) Meglevő, szállás funkciót biztosító faházak felújítása, melyhez építési engedély nem szükséges.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/05/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelem esetére kikötött kötbér: a Vállalkozó köteles a véghatáridővel kapcsolatos késedelme esetén a késedelem minden napjára 100 000,- Ft kötbért fizetni, melynek maximuma a szerződése nettó értékének 25 %-a.
Az ajánlatkérőt a nettó ajánlati ár 7 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér illeti meg a szerződés ajánlattevőnek felróható meghiúsulása, idő előtti megszűnése esetén.
Minimum 12 hónap jótállás a műszaki átadás-átvétel lezárásától számítva.
A műszaki átadás-átvétel lezárását követő 12 hónapra jóteljesítési biztosíték, a szerződés nettó összege 2%-ának megfelelő összegben, mely a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető.
A további részletes információkat a Dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az Ajánlatkérő a munkák finanszírozását az Európai Regionális Fejlesztési Alapból vissza nem térítendő támogatás formájában és részben saját forrásból biztosítja.
A támogatási szerződés a jelen közbeszerzési eljárás megkezdésének az időpontjában már megkötésre került.
Számlát benyújtani az Ajánlatkérési Dokumentációban levő szerződéstervezetben foglaltak szerint lehetséges, havonta egyszer, az adott hónap 25-éig benyújtott számlával, a tényleges készültség alapján, de a részszámla nettó összege nem lehet kevesebb, mint a szerződés nettó értékének minimum 5 %-a. 2010. IV. negyedév végéig az ajánlattevő a szerződés nettó értékének minimum a 40 %-át teljesítse, 2011. I. negyedév során újabb minimum 40 %-át teljesítse és számlázza. A közbenső kifizetések nettó összege nem haladhatja meg a teljes nettó szerződéses összeg 90 %-át.
A számlák kifizetésére az igazolt teljesítéstől számított 60 napon belül, átutalással kerül sor, a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján. Az ajánlattevő számláit az Ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki a szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő számlák alapján (utófinanszírozás). A számla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-a szerinti igazolás megléte.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF).
Ajánlattevő kötelezettsége a Kbt. 305. § (5) és (6) bekezdések betartása.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142. §-a alapján fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn, az építési engedélyhez kötött tevékenységek vonatkozásában.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a dokumentáció részét képező minta szerinti tartalommal.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: (kizáró okok):
1) A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontja, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
2) A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
3) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy az erőforrást nyújtó szervezet, a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alá tartozik.
4) Az ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez az Ajánlattételi felhívás szerint kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 71.§ (3) bekezdése)
Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 249.§ (3) bekezdésében meghatározott módon kell igazolniuk, írásos nyilatkozat formájában, hogy nem tartoznak az ajánlattételi felhívás szerinti kizáró okok hatálya alá, illetve az ajánlatban jogosultak azt igazolni.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya tartozó alvállalkozót.(Kbt. 71. § (3) bekezdése)
A nyertes ajánlattevőnek (beleértve a 10 % feletti alvállalkozókat és az erőforrást biztosító szervezetet is) az eljárás eredményhirdetését követő 8 napon belül kell a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdése szerint igazolnia, hogy nem tartozik a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá, ha azt az ajánlatában még nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1: Az Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az előző kettő lezárt üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelően összeállított beszámolóját, egyszerű másolatban. (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt). Közzétételi kötelezettség hiánya esetén az ajánlattevőnek (10 % feletti alvállalkozónak, erőforrás szervezetnek) cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell tennie az előző kettő lezárt üzleti éve mérleg szerinti eredményéről.
P2: Ajánlattevőtől, közös ajánlattevőtől és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóktól a Kbt. 66. § (1) c) pontja alapján csatolandó az előző három naptári évi (2007-2009.) a közbeszerzés tárgyának (azaz magasépítési munka) forgalmáról (értékesítés nettó árbevétele) szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
Az ajánlattevő a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása érdekében más szervezet erőforrásaira is támaszkodhat, a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdés és a 4. § 3/D- E pont előírásai szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, külön-külön, ha
P1: az előző lezárt kettő üzleti évek számviteli jogszabályok szerinti beszámolójában a mérleg szerinti eredményük mindkettő évben negatív volt.
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (együttes megfelelés):
P2: Ha a közbeszerzés tárgya szerinti együttes és összes forgalmuk az előző 3 naptári évben (2007- 2009.) nem érte el éves átlagban ( együttesen és összesen) a nettó 40 millió Ft-ot.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik három naptári év közbeszerzés tárgya szerinti forgalmi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta lezárt naptári évek közbeszerzés tárgya szerinti forgalma számtani átlagának kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes naptári évet egy évnek tekintve). (A közös ajánlattevők, az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhet.)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről becsatolandó:
M1: az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban befejezett, meglevő épület építési, átépítési, felújítási, tetőtér beépítési, helyreállítási, rekonstrukciós munkák rövid ismertetése, melynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia (Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja):
• Ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban,
• Teljesítés ideje (év, hó),
• Teljesítés helye,
• Megrendelő neve és címe,
• Szerződés tárgya,
• Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt.
Csatolandó a Kbt 68. § (2) bekezdése szerinti referenciaigazolás is, olyan tartalommal, amely alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
M2: A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki technikai felszereltség bemutatását, a műszaki paraméter megjelölésével,

M3: A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) és e) pontja alapján csatolandó:
- az építési beruházás teljesítéséért felelős műszaki vezetőnek (FMV) a végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét bemutató dokumentumokat, azaz csatolandó végzettséget tanúsító diploma/bizonyítvány egyszerű másolata, a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz a gyakorlati idő bemutatására, és az FMV tevékenység végzésére jogosító érvényes hatósági igazolás egyszerű másolatát is (244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletnek megfelelően).
M4: A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük ismertetésével, azaz a szakmunkás bizonyítvány egyszerű másolatának a becsatolása.
Az ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása érdekében más szervezet erőforrásaira is támaszkodhat, a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdés és a 4. § 3/D-E pont előírásai szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (együttes megfelelés), ha:
M1: nem rendelkeznek összesen legalább 3 (három) olyan - az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített meglevő épület építési, átépítési, felújítási, tetőtér beépítési, helyreállítási, rekonstrukciós munkával, melyek értéke együttesen elérte vagy meghaladta a nettó 100 millió forintot.
M2: ha nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges berendezésekkel és szerszámokkal:
- 1 db 120 literes betonkeverő
- 1 db döngölő
- 1 db merülő vibrátor
- 1 db homlokrakodó
M3: Ha az építési beruházás felelős műszaki vezetésével megbízott személy nem rendelkezik „B” kategóriájú FMV számmal (244/2006. (XII.5.) Kormány rendeletnek megfelelően. és legalább 3 éves felelős műszaki vezetői gyakorlati idővel.
A 3 éves gyakorlati idő akkor fogadható el, ha az FMV tevékenység végzésre jogosító határozat az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évnél korábban szerezték meg és a szakmai önéletrajzból megállapítható, hogy végeztek a 3 év alatt felelős műszaki vezetői tevékenységet.
M4: Ha nem rendelkeznek legalább
- 2 fő kőműves szakmunkással
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos x
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

SzempontSúlyszám
Az ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban95
A minimális 12 hónapnál hosszabb vállalt jótállási időszak, hónapban megadva4
Korábbi teljesítési határidő napokban megadva, a 2011. május 31-i dátumhoz képest1
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/08/03 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 62500
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét banki átutalással kell teljesíteni az Ajánlatkérő alábbi egyszámlájára: CIB Bank 10700323-49925502-52000001. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: „Erdei Iskola fejlesztése”. A Dokumentáció ára a Kbt. 54 § (6) bekezdésében foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül, és az összeg már az ÁFA értékét is tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/03 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/03 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : 2600 Vác, Lemez utca 3/a.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
KMOP-3.2.3-09-2009-0003 szám alatt az Erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése projekt keretében részesül támogatásban. A támogatási szerződés 2010. május 27-én aláírásra került.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. augusztus 24. 10:00 óra, a IV.3.7.) pontja alatt megadott helyen.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. szeptember 15. 10:00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Az ajánlatot tevőt az ajánlatával benyújtott cégkivonata alapján cégjegyzési joggal rendelkező személy(ek), vagy az általa adott meghatalmazással rendelkező személy(ek) képviselheti(k), aki(k) jogosult(ak) a cég nevében kötelezettségvállalásra.
A tárgyalások az ajánlattevőkkel több fordulóban kerülnek lefolytatásra.
A tárgyalás első fordulójában az Ajánlatkérő külön-külön tárgyal az ajánlattevőkkel, figyelembe véve azt, hogy az ajánlati kötöttség az ajánlatkérő részéről sem áll.
Az első fordulóban a szakmai/műszaki tartalom (szakmai ajánlat) és a szerződéses feltételek kerülnek megtárgyalásra, véglegesítésre, és a tárgyalási forduló befejezését követően - szerződéses árat és az ajánlat értékelésre kerülő részszempontjait kivéve - az ajánlat szerződéses feltételei és a műszaki tartalom már nem változtathatóak.
A második fordulóban az Ajánlatkérő együttesen tárgyal az ajánlattevőkkel, és itt már csak az ajánlati árak és az értékelésre kerülő részszempontokra adott ajánlatok módosíthatóak, kettő alkalommal. (Azaz egy módosított ajánlat, majd egymás módosított ajánlatainak az ismeretében a végső ajánlat megtételére kerül sor). A szerződéses árra és az értékelésre kerülő részszempontokra vonatkozó ajánlatukat az ajánlattevők írásban is megteszik, amelyek ismertetésre kerülnek. A második tárgyalási forduló lezárását követően az ajánlat megváltoztatására nincs lehetőség, azaz beáll az ajánlati kötöttség, mely az eredményhirdetés tervezett időpontját követő 30 napig tart.
Amennyiben az első tárgyalási forduló végén, a tárgyalások eredményeként szükséges lehet egy egységes szerkezetű módosított ajánlat elkészítése, akkor erre az ajánlatkérő az ajánlattevőket felkéri, és ezen ajánlatban megtehetik az ajánlattevők a módosított ajánlatukat is (az értékelésre kerülő részszempontok vonatkozásában).
Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalások befejezésekor minden jelenlévő ajánlattevőnek alá kell írnia.
1. Az első tárgyalás időpontja: 2010. augusztus 13. 9:00 óra. Az Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az ajánlatok benyújtásának időrendi sorrendjében fog tárgyalni. A tárgyalás helye: 2600 Vác, Lemez utca 3/a.
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció az Ajánlatkérő A. melléklet II. pont alatti címén szerezhető be munkanapokon 9:00- 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9:00-10.00 óra között. A dokumentáció átvétele az ajánlattevő bankkivonata másolatának átadása ellenében történik. A dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattevő által megadott @-mail címre a kiváltás napján elektronikus formában is megküldi, de bármely eltérés esetén a kinyomatott változat a mérvadó. A Dokumentáció megvásárlása előtt az Ajánlatkérő az ajánlattevők számára a Dokumentációba való betekintés jogát biztosítja, a Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának az időszaka alatt.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100 pont
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont esetében a legalacsonyabb nettó ár kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma relatív értékarányosítással kerül meghatározásra. A 2. részszempont esetében a kiírás szerinti minimális 12 hónap jótállás vállalása, mint az érvényes ajánlattétel feltétele kapja a minimális 1 pontot, a 60 hónap (vagy hosszabb) vállalt érték kapja a maximális 100 pontot, és a köztes vállalások pontszámai lineáris arányosítással kerülnek meghatározásra. A 3. részszempont esetében a kiírás szerinti határidő vállalása, (mely időpont a műszaki átadás-átvétel lezárásának az időpontja) mint az érvényes ajánlattétel feltétele kapja a minimális 1 pontot, a legrövidebb átfutási idő vállalása, azaz a korábbi teljesítésre a napokban megadott legnagyobb érték kapja a maximális 100 pontszámot, míg a köztes vállalások pontszámai lineáris arányosítással kerülnek meghatározásra.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. §-a előírásai szerint biztosítja.
2.) Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) írásban és zárt borítékban/csomagban kell benyújtani, sérülésmentesen, roncsolás nélkül, nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult vagy az általa írásban, az ajánlathoz csatolt nyilatkozat alapján meghatalmazott személy aláírásával ellátva, magyar nyelven, a felhívásban megjelölt helyen és időpontig. A borítékra rá kell írni: „Erdei Iskola fejlesztése - Határidő előtt nem bontható fel”. A tételesen beárazott költségvetést az ajánlattevőknek elektronikus úton (CD-n vagy DVD-n) is be kell nyújtani a 162/2004.(V.21.) Kormányrendelet 8/B.§ (2) bekezdése alapján.
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az A melléklet III. pontban meghatározott címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!” Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
3.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdés, Kbt. 71.§ (1) bekezdés a), b) és c) pontjára és a 71. § (3) bekezdésére vonatkozóan, adott esetben nemleges tartalommal is. Az ajánlatban az ajánlattevőnek, (közös ajánlat esetén minden ajánlattevőnek) továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek.
4. ) Az ajánlattétel során az ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 70. § (4) bekezdés előírásait.
5.) Az ajánlattételhez szükséges részletes közbeszerzési műszaki leírást és a Szerződéstervezetet a Dokumentáció tartalmazza.
6.) Többváltozatú ajánlat és részajánlat nem tehető.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő ajánlattételi jogosultságának az ellenőrzése érdekében, (közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevő), az erőforrást nyújtó szervezet és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében az alábbi okmányokat:
- Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintája, egyszerű másolatban;
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló (k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) szabályszerű írásos meghatalmazás.
- Az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonatot és az esetleges cégügyben el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a közhiteles változásbejegyzési kérelmet, egyszerű másolatban,
8.) Az Ajánlattevőknek az ajánlatukban meg kell nevezniük a Kbt. 99/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti szervezeteket.
9.) Az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal, melyre az ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell a kiegészítő tájékoztatást megadni.
Az Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel érdekében a helyszín megtekintésére lehetőséget biztosít, melynek időpontja 2010. július 20., 10:00 óra. Találkozás az épület főbejárata előtt (Kismaros, Láng utca 4.)
10.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor azt meghatározta.
11.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján a benyújtandó nyilatkozatok egyszerű másolatban is csatolhatók.
12.) Az Ajánlatkérő a közös ajánlattevőktől nem követeli meg nyertességük esetén gazdasági társaság létrehozását, de a közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell a Dokumentációban részletesen meghatározott tartalmú megállapodást.
13.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 306. § (2) bekezdése alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen legalább a vállalkozásra vonatkozó, 2.000.000,-Ft/káresemény kárértékű felelősségbiztosítással. Az ajánlathoz csatolni kell vagy a már meglévő és megfelelő kondíciójú érvényes biztosítási kötvény egyszerű másolatát, vagy amennyiben az ajánlattevő ilyennel az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik, akkor a biztosító intézettől származó szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást vele megköti.
14.) Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 253. § (1) bekezdése alapján fenntartja az éves nettó egymilliárd forint árbevételt el nem érő ajánlattevők számára. A feltétel teljesülését az ajánlatkérő az előző kettő lezárt üzleti év vonatkozásában fogja vizsgálni, az ajánlatban a P1 alkalmasság igazolására benyújtandó dokumentumokból.
15.) Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. Harmadik Rész VI. Fejezete és Ptk. szabályai az irányadóak.
16.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/06 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Postai cím: Lemez utca 3/A.
Város/Község: Vác
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: magosfa@magosfa.hu
Telefon: 00 36 27 501 530
E-mail: magosfa@magosfa.hu
Fax: 00 36 27 501 532
Internetcím (URL): www.magosfa.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Postai cím: Lemez utca 3/A.
Város/Község: Vác
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kelemen Zoltán
Telefon: 00 36 27 501 530
E-mail: magosfa@magosfa.hu
Fax: 00 36 27 501 532
Internetcím (URL): www.magosfa.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Postai cím: Lemez utca 3/A.
Város/Község: Vác
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kelemen Zoltán
Telefon: 00 36 27 501 530
E-mail: magosfa@magosfa.hu
Fax: 00 36 27 501 532
Internetcím (URL): www.magosfa.hu
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)


Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

További tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
{\rtf1}